הקוד האתי

כללי התנהגות ראויה ודגשי המנכ"ל לאיכות


חברת קונטרם מחויבת לנהל את עסקיה ביושר, בהגינות ומתוך הקפדה על התנהגות אתית. החברה מאמינה כי דבקות ללא פשרות בקוד האתי היא בעלת חשיבות מכרעת לרכישת אמון אצל הבאים אתה במגע עסקי: הלקוחות, הספקים, העובדים ובעלי המניות. התנהלות לפי כללי הקוד האתי היא המפתח לקיום החברה ולשיפור ביצועיה, הצלחתה ולשגשוגה לרווחת כל הגורמים. החברה מצפה מכל עובד לנהוג בהתאם לקוד האתי, מעבר למחויבות רווח משפטית, נדרש מכל עובד בחברה לעמוד בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית במישור האישי רווח והעסקי בעת ביצוע תפקידיו. התנהגות כזו מחייבת הפגנת יושר, אמינות ויושרה בכל תחומי רווח עיסוקו ובכל מגעיו עם עובדים אחרים, עם החברה ובעליה, עם לקוחות וספקים, עם הציבור, עם הקהילה העסקית ועם גופים ממשלתיים וציבוריים.

קוד האתי – כללי התנהגות ראויה ודגשי המנכ"ל לאיכות

מבוא

חברת גולדבונד מחויבת לנהל את עסקיה ביושר, בהגינות ומתוך הקפדה על התנהגות אתית. החברה מאמינה כי דבקות ללא פשרות בקוד האתי היא בעלת חשיבות מכרעת לרכישת אמון אצל הבאים אתה במגע עסקי: הלקוחות, הספקים, העובדים ובעלי המניות.

התנהלות לפי כללי הקוד האתי היא המפתח לקיום החברה ולשיפור ביצועיה, הצלחתה ולשגשוגה לרווחת כל הגורמים. 

  

החברה מצפה מכל עובד לנהוג בהתאם לקוד האתי, מעבר למחויבות משפטית, נדרש מכל עובד בחברה לעמוד בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית במישור האישי והעסקי בעת ביצוע תפקידיו. התנהגות כזו מחייבת הפגנת יושר, אמינות ויושרה בכל תחומי עיסוקו ובכל מגעיו עם עובדים אחרים, עם החברה ובעליה, עם לקוחות וספקים, עם הציבור, עם הקהילה העסקית ועם גופים ממשלתיים וציבוריים.

כללי הקוד האתי

 1. שמירה על החוק

החברה ועובדיה מחויבים לשמור על פעילות עסקית חוקית. על החברה חלים חוקים שונים הנובעים מתחומי פעילותה ועיסוקה, חוקי עבודה ובטיחות, חוקי המס למיניהם, הגבלים עסקיים, איכות הסביבה, חוקי החברות ודיני ניירות ערך וכן חוקים ותקנות אחרים.

בהיות החברה, חברה בת של חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה, חלות על החברה חובות דיווח שונות, דיווחים תקופתיים ודיווחים מידיים. וכל עובד במסגרת תפקידו נדרש לשמור על החוקים, התקנות, הכללים וההוראות. מעבר למחויבות המשפטית לציית לחוק, החברה שואפת גם להנהיג ולהציב דוגמא לחברות אחרות, כפועל יוצא מתחושת האחריות החברתית שלה.

 1. כבוד לעובדים

כל עובד נהנה מזכויות יסוד בסיסיות ויש לנהוג בו יחס של כבוד, שוויון והערכה. כל עובד זכאי לחופש מחשבה, מצפון, דת והבעת דעה כל עוד אינו פוגע ברגשותיהם או בזכויותיהם של עובדים אחרים.

חברת גולדבונד מחויבת לתת לכל עובד הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה, במינוי לתפקידים ובקידום מקצועי. החברה אוסרת אפליה על בסיס גיל, גזע, עדה, מגזר, דת, מוגבלות, העדפה מינית, מצב משפחתי או דעה פוליטית. 

חברת גולדבונד מכבדת את הזכות לפרטיות של כל עובדיה, לקוחותיה וספקיה, ונוקטת משנה זהירות בטיפול במידע אישי, באחסונו ובמניעת הפצתו כדי להבטיח שמירה על פרטיות.

על עובדי החברה לרבות עובדי הקבלן להימנע מכל סוג של התנהגות גסה, אלימה או מאיימת כלפי עובדים אחרים בחברה כולל הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית, ומכל פעילות העלולה לגרום לאווירה מעליבה, פוגעת או עוינת.

 1. הימנעות משחיתות בעסקים

חברת גולדבונד ועובדיה מתחייבים לא לתת או לקבל שוחד, לא להציע או להיענות להצעת שוחד, לא לתת או לקבל תשלום כלשהו שאינו חוקי, גלוי ואתי, ולהימנע מכל פעילות עסקית מושחתת. בנוסף, אין להשתמש בכספי החברה לתמיכה בפעילות פוליטית מסוג כלשהו.

 1. ניגוד עניינים

בעת קבלת החלטות או ביצוען יש לשקול רק את טובת החברה בכללותה, ולהימנע משיקולי תועלת אישית או קבוצתית או משיקולים הנובעים מיחסים אישיים. כמו כן יש להימנע מפעילות העלולה ליצור ניגוד אינטרסים בין העובד לחברה.

 1. הגינות עסקית

הצלחת גולדבונד תלויה ביכולתה להקדים את מתחריה. עם זאת, לא כל האמצעים כשרים להשגת המטרה, וגם באילוצים של תחרות קשה יש להתנהל בהגינות, ביושר ותוך הקפדה על כללי האתיקה.

לגולדבונד מוניטין של חברה הגונה, הוגנת וישרה וכדי להמשיך ולשמור על שמה הטוב של החברה בעיני עצמנו בקרב הלקוחות, הספקים, המתחרים והציבור, מחויב כל עובד להמשיך ולהקפיד על עקרונות ההתנהגות הבאים: 

 • הגינות כלפי הלקוחות יש לנהוג בלקוחות בשוויון ובהוגנות. אם נוצר עימות בשוק בין מספר לקוחות, יש לפתור אותו על בסיס של שיווין והוגנות, תוך שמירה על האינטרס של החברה לטווח הארוך.
 • יושר ואמון אין למסור ללקוחות, לעיתונות או לציבור מידע לא נכון על החברה, על השירותים ויכולות הביצוע שלה או על היבטים עסקיים אחרים, במטרה להונות או להציג מצג שווא.
 • תחרות הוגנת אין להפיץ מידע כוזב, מטעה או מטיל קלון על מתחרים ועסקיהם בנושאים כגון יציבותם, הנזילות הכספית שלהם, מיומנותם, איכות מוצריהם או אמינותם. יש להימנע משימוש לרעה בסודות מסחריים או במידע עסקי מסווג של המתחרים.
 1. טובות הנאה

במסגרת פעילויות השיווק וקידום המכירות של גולדבונד מותר לעובדים להציע ללקוחות הקיימים והפוטנציאלים שי צנוע כגון מזכרות, מתנות לחג (כפי שנהוג לתת בחברה), הזמנות לאירועי החברה וכדומה ובתנאי שתשורות אלו חוקיות.  

קבלת מתנות לעובדי גולדבונד במסגרת עבודתם בחברה מותרת כל עוד אין בקבלת המתנה כל השלכה על העדפת הנותן על פני אחרים ועל שיקולי העובד בקבלת החלטות הקשורות לנותן. על כל קבלת מתנה חריגה יש לדווח למנכ"ל ולקבל את אישורו.

 1. שימוש ושמירה על נכסי החברה

לחברת גולדבונד נכסים חומריים, עסקיים, מסחריים ואחרים. כל שימוש בנכסי החברה יעשה באופן חוקי ואתי, ואך ורק לצורך קידומה העסקי של החברה. הנכסים של החברה שייכים לחברה ונועדו לשמש את החברה במסגרת פעילותה העסקית. עובדי החברה מצווים לשמור על נכסי החברה ולהבטיח את השימוש הנאות בהם.

 1. שמירה על הסודות העסקיים והמסחריים של החברה וקניין רוחני

עובדי החברה מחויבים בשמירת סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה. במשך השנים הצטברו בחברה ידע וניסיון בתחומים בהם החברה פועלת וחלקם ייחודיים לחברה עצמה ונותנים לה יתרון על פני מתחריה. הסודות העסקיים והמסחריים כוללים בין השאר את כל המסמכים של החברה, פטנטים שונים של החברה,  מערכת מחשוב ייעודית, מכונות, מידע אודות ספקים, לקוחות וגורמים אחרים איתם נמצאת החברה בקשרים כלשהם, תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות. כל אלה הן רק דוגמאות לסודות עסקיים ומסחריים ויכולים להיות גם נושאים חשובים אחרים שהגיעו לידיעתכם במסגרת תפקידכם או בדרך אחרת. לעיתים ישנו מידע שעל החברה להפיץ אותו לציבור או לפרסמו. הפצה ופרסום כאלה ייעשו רק על-ידי עובדים שנקבעו לשם כך במפורש על-ידי החברה.

חברת גולדבונד ועובדיה ינקטו בכל הצעדים הדרושים לשמר ולהעצים את הקניין הרוחני של החברה ויימנעו מכל פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של חברות אחרות.

עובדי החברה יימנעו מגישה למידע חסוי או סודי של החברה ומשימוש במידע מסוג זה,  אלא אם המידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם. כמו כן יימנעו העובדים מהעברת המידע לאחרים, במהלך עבודתם או לאחר מכן, אלא אם קיבלו אישור מהחברה. איסור זה חל גם על מידע סודי וקניין רוחני של חברות אחרות שעמן חתמה חברת גולדבונד על חוזה מסחרי.

 1. שימוש במערכות מחשוב ותקשורת

מערכות המחשוב והתקשורת של גולדבונד הכוללות מחשבים אישיים, תוכנות ורשתות תקשורת ישמשו לצורכי החברה בלבד. אין להשתמש במערכות אלו לגישה, לאחזור, למשלוח, להפצה, להצגה, לאחסון או להדפסה של מידע שיש בו כדי להוליך שולל, להטריד, להשמיץ או לאיים, או של מידע שהוא בחזקת חומר תועבה, גזעני, פורנוגראפי, או כל מידע שאינו עולה בקנה אחד עם התנהגות חוקית, מקצועית ואתית.

 1. עבודה מול ספקים וקבלני משנה

חברת גולדבונד ועובדיה יעשו כמיטב יכולתם לעבוד אך ורק עם ספקים וקבלני משנה המנהלים את עסקיהם ביושר, בהגינות, ע"פ החוק, הנמנעים משחיתות ומקפידים על התנהגות אתית.

 1. עסקות בניירות ערך של החברה

בהיות החברה, חברה ציבורית, שניירות הערך שלה מוחזקים בידי הציבור ורשומים למסחר בבורסה, חל איסור על עובדי החברה לקנות ולמכור ניירות ערך שלה תוך כדי ניצול מידע פנים וכן לבצע שימוש כלשהוא במידע פנים.

 1. התקשרות פרטית מול ספקים ולקוחות

אין להתקשר עם גורם חוץ/ספק הנמצא בקשר עבודה עם החברה ולרכוש ממנו באופן פרטי מוצרים או שירותים ללא קבלת אישור מההנהלה.

חל איסור על פעילות עסקית פרטית עם ארגון עסקי המתחרה בחברה, או עם לקוח או ספק של החברה, מבלי לקבל אישור מההנהלה.

 1. יחסי מנהל – עובד

הקפדה על יושר, אמינות, הגינות ומוסריות בכל פעולות בין העובדים ומנהלים.

על העובד להקפיד לדווח לממונה עליו בכל פעולה חריגה המתבצעת במהלך שעות העבודה כגון יציאה משטח החברה לטובת סידורים פרטיים.

יש למנוע מצבים של התקשרות עסקית בין ממונה לעובד, מחוץ לשעות העבודה, כדי למנוע פגיעה במערכת יחסי העבודה. חל איסור על ממונה לקבל טובת הנאה מעובד עליו הוא ממונה, במישרין או בעקיפין.

 1. בטיחות וגהות בעבודה

חברת גולדבונד שמה לה כמטרה מקודשת שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על כללי הבטיחות בעבודה. שטח החברה הינו שטח תפעולי בו מופעלים כלים כבדים ונדרשת הקפדה יתרה על כללי הבטיחות.

על פי כללי חוק פיקוח העבודה מונתה בחברה ועדת בטיחות המתכנסת לפחות שמונה פעמים בשנה, ועדת הבטיחות מורכבת מנציגי מנהלים ועובדים. החברה מעודדת את כלל העובדים לדווח על כל מפגע בטיחותי למנהל הישיר ולנציגי ועדת הבטיחות.

 1. 15. איכות מקצועיות ואחריות העובד

עובדי החברה יבצעו כל פעולה באופן מקצועי ואיכותי ובטיחותי להם ולסובבים אותם. תוך גילוי אחריות לתוצאות הפעולה "סוף מעשה במחשבה תחילה"

 1. איכות הסביבה

חברת גולדבונד מייחסת חשיבות לנושא איכות הסביבה. החברה מקפידה לעמוד בחוקים, בתקנות ובתקנים הנדרשים כדי לשמור על איכות הסביבה.

על מנת להשיג את המטרה, להיות גורם ידידותי לסביבה, החברה מצפה מכל עובדיה לגלות ערנות לנושא, לעשות כמיטב יכולתם כדי לשמור על איכות הסביבה, למנוע מפגעים, להתריע על חשש לפגיעה ולטפח את הסביבה.

החברה שואפת להקטין את ההשפעה השלילית שלנו על הסביבה על ידי הפחתה בפסולת, מחזור, הפחתת בפליטות כלי הרכב ובצריכת אנרגיה ירוקה ובזבוז מים.

 1. יישום המדיניות
 • תחולה מסמך זה חל כל עובדי גולדבונד, (חברת האם וחברות הבת) ומחייבם בכל היבטי פעילותם בחברה לרבות קבלת החלטות הנוגעות למסחר, להשקעות, ללקוחות, לקבלני משנה, לספקים, ובכל נושא הקשור לעיסוקם בחברה. 
 • הפצת מידע מסמך זה יופץ לכל עובדי החברה. עובדים חדשים יקבלו עותק עם קבלתם לעבודה.
 • אחריות כל עובד בחברה יקיים את האמור במסמך זה ויפעל ברוחו. שאלות והבהרות לגבי משמעותו או יישומו של סעיף כלשהו במסמך ניתן להפנות למנהל הישיר או ישירות למנכ"ל.

על כל מנהל בחברה לוודא כי העובדים הכפופים לו מודעים לקוד האתי ומקיימים אותו. אחריות זו כוללת גם הסברה והדרכה לעובדים כדי להבטיח ידיעת הקוד והבנתו.

מנהל, אשר נודע לו על הפרת הקוד ע"י אחד מהעובדים הכפופים אליו, ידווח על כך מידית למנכ"ל. הפרה של הקוד האתי עלולה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים כלפי העובד המפר, כולל פיטורין, ו/או לנקיטת צעדים משפטיים כלפיו.

 • טיפול בתלונות על הפרת הקוד האתי כל דיווח או תלונה על הפרה של קוד האתי, ניתן להפנות למנהל הישיר או לכל אחד מן המנהלים או למנכ"ל. כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות, תוך שמירה על סודיות מוחלטת. חברת גולדבונד, עובדיה ומנהליה לא יפטרו, ישעו, יאיימו, יטרידו, יפלו לרעה, יתנקמו או יינקטו צעדים משמעתיים כלשהם כנגד עובד שדיווח על הפרת הקוד האתי ע"י עובד אחר. מאידך, החברה עלולה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובד שמסר דיווח לא נכון ביודעין ושלא בתום לב.
 • שאלות והצעות לשינויים שאלות, הערות והצעות לשינויים, יש להפנות למזכירות החברה. מסמך זה עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא