הודעות לעיתונות


17.04.2023

זימון אסיפה כללית

קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")
החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ג' ה- 9 במאי, 2023, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג' ה- 16 במאי 2023, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) חידוש כהונתם של דירקטורים (שאינם דח"צים); (3) חידוש כהונת רואי החשבון המבקרים של החברה; (4) הארכת תוקף הכהונה של הדירקטור החיצוני מר שמואל רבינא לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים החל מיום 6.5.23; (5) חידוש התקשרות בין החברה לבין אחת מבעלות השליטה בה בהסכם למתן שירותי אחסנת מכולות ומטענים ושירותי הובלת מטענים ומכולות. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א', ה- 9 באפריל, 2023. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 03.04.2023 (מס' אסמכתה: 2023-01-033901) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, l.iwww.magna.isa.gov ו/או באתר הבורסה שכתובתו .tase.co.ilwww.

קבוצת גולד בונד בע"מ

06.06.2022

דוח פומבי - חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו - 1996

דוח פומבי – חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996

שם מקום העבודה: קבוצת גולד בונד בע"מ
פילוח הנתונים נעשה לפי עיסוקים, סוג ואופי העבודה והיררכיה ארגונית. בפילוח יש 8 קבוצות
ענף הפעילות: לוגיסטיקה
סימון (-) מייצג פער לטובת הגברים

מספר סידורי של הקבוצה

פער אחוזי בין השכר הממוצע של העובדים והעובדות בקבוצה

פער אחוזי בין השכר הממוצע של העובדים והעובדות במשרה מלאה בקבוצה

פער אחוזי בין השכר הממוצע של העובדים והעובדות במשרות חלקיות בקבוצה

אחוז העובדים בקבוצה ששכרם נמוך מן השכר הממוצע בקבוצה

אחוז העובדים בקבוצה שמשולמת להם השלמה לשכר המינימום

ביאורים

 

 

 

 

 

עובדים 

עובדות

עובדים

עובדות

 

 
 

1

-1%

-1%

לא רלוונטי

57%

0%

0%

0%

 

 

2

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

בקבוצה עובדים בלבד

 

3

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

בקבוצה עובדים בלבד

 

4

-5%

-5%

לא רלוונטי

1%

35%

0%

0%

 

 

5

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

בקבוצה עובדות בלבד

 

6

-10%

-10%

לא רלוונטי

0%

15%

0%

0%

 

 

7

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

בקבוצה עובד אחד בלבד

 

8

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

בקבוצה עובדת אחת בלבד

 
02.06.2022

קבוצת גולד בונד בע"מ אסיפה כללית שנתית 2022

קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ב' ה-11 ביולי, 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב' ה-18 ביולי 2022, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021; (2) חידוש כהונתם של דירקטורים; (3)  חידוש כהונת רואי החשבון המבקרים של החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה', ה- 9 ביוני, 2022. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 2.6.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-056853) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע"מ  

 

07.06.2021

קבוצת גולד בונד בע"מ אסיפה ב12.6.21

קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")

 

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ב' ה-12 ביולי, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב' ה-19 ביולי 2021, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (2) חידוש כהונתם של דירקטורים; (3)  חידוש כהונת רואי החשבון המבקרים של החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א', ה- 13 ביוני, 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 6.6.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-035692) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע"מ  

 

 

 

04.01.2021

קבוצת גולד בונד בע"מ אסיפה ב7.2.21

קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום א' ה-7 בפברואר, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א' ה-14 בפברואר 2021, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור חידוש כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה; (2) אישור הארכת הסכם העסקה עם מר אריה קרמן, מנכ"ל החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א', ה- 10 בינואר, 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 3.1.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-000645) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע"מ  

26.10.2020

זימון אסיפה קבוצת גולד בונד בע"מ

קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")

 

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום א' ה-29 בנובמבר, 2020, בשעה 09:30 במשרדי החברה ברח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א' ה-6 בדצמבר 2020, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) הענקת פטור מאחריות בגין הפרת חובת זהירות כלפי החברה לגב' מירי לנט שריר, דירקטורית בלתי תלויה; (2) הצטרפות החברה להסכם עם בעלי מניות אחרים בתעשיות מספנות ישראל בע"מ. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א', ה- 1 בנובמבר, 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 25.10.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-115773) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע"מ  

12.07.2020

זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), ביום א' ה-16 באוגוסט, 2020

קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")

 החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום א' ה-16 באוגוסט, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א' ה-23 באוגוסט 2020, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה; (2) עדכון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה' 16.7.2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דו"ח מיידי של החברה מיום 9.7.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-073614) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע"מ  

 

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא